Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


ALGEMENE BESCHOUWINGEN VCP 09-11-2015

Voorzitter,

Bij de inleiding van de programmabegroting 2016 kon de fractie van de VCP het lachen niet laten.

Op pagina 4 moest even extra vermeld worden hoe jammer het wel niet was dat de fractie van de VCP geen input wilde leveren aan de begroting 2016.

Voorzitter, hoe lachwekkend is het dan niet om op pagina 5 te lezen dat het coalitieakkoord leidend is, en als klap op de vuurpijl op pagina 6 te moeten lezen dat er maar beperkt ruimte is voor nieuw beleid.
Een college die deze zaken zo op papier zet, als het niet zo treurig was, je zou je rot lachen.

Voorzitter,

Even voor alle duidelijkheid, het is het coalitieakkoord van de SP, PvdA, Partij voor het Noorden en het CDA en niet van de VCP. U denkt toch in alle ernst niet dat de VCP zich bezig gaat houden met dit akkoord, een ieder heeft recht op zijn eigen probleem en dit is de uwe.

U bent verantwoordelijk voor het beleid, dat kunt u niet op het bordje leggen van de oppositie, want waar onze fractie ook mee gekomen was, het coalitieakkoord was leidend.

Werkgelegenheid in de regio

Voorzitter,

Werkgelegenheid is een groot probleem in deze gemeente, Synergon en Oosterlengte de grootste werkgevers in deze regio hebben allebeide te maken met kortingen doorgevoerd door de centrale overheid. Dat houdt in dat de gemeente extra inspanningen moet leveren om dit in de benen te houden. Een schier onmogelijke taak.

Een schier onmogelijke taak schijnt het inmiddels ook geworden te zijn voor de ondernemers van de Wereldbazar. Jaar na jaar is inmiddels verstreken..... en het eindresultaat is nul komma nul. Met een beetje pech gaat dit nog jaren op deze wijze verder en dan is het te hopen dat deze ondernemer niet tot waanzin is gedreven door alle regeltjes, gemaakte fouten, bezwaren etc. Dat de Gemeente in deze zaak de plank behoorlijk heeft misgeslagen moge duidelijk zijn.

Werkgelegenheid in de regio is schaars. Een paar grote bedrijven zijn er nog wel o.a. Akzo, Philips, en een aantal kleinere bedrijven met een beperkt aantal werknemers. Deze bedrijven zullen we moeten koesteren evenals de middenstand in de onze gemeente. Een FOC binnen de gemeentegrenzen of in de regio zou een ernstige bedreiging zijn voor de aanwezige middenstand die het al moeilijk genoeg heeft om het hoofd boven water te houden.

De VCP-fractie is dan ook tegen de komst van een FOC in de regio of binnen de gemeente grenzen.

Voorzitter,

Gezien de ligging van onze gemeente is het de fractie van de VCP een raadsel waarom het binnenhalen van meer werkgelegenheid niet van de grond komt, heeft het te maken met onwil of een falend beleid? Als we links en rechts van ons kijken zie je wel dat bedrijven zich vestigen in diverse plaatsen.

De fractie van de VCP heeft in zijn verkiezingsprogramma al gepleit voor het aantrekken van iemand die zich dagelijks bezig zou houden met het binnenhalen van werkgelegenheid. Wij constateren echter dat dit niet of nauwelijks is gebeurd, met als gevolg het teruglopen van inwoners in deze gemeente en de daarbij behorende voorzieningen. Voor onze fractie een onverteerbare zaak.

De fractie van de VCP pleit er dus nogmaals voor, maak haast met het aantrekken van werkgelegenheid. En doe dit op een manier dat het aantrekkelijk wordt om zich te vestigen in onze gemeente of regio, denk hierbij b.v aan het goedkoop aanbieden van bedrijfsterreinen.

Voorzitter,

Wij zouden dan ook willen dat de wethouder een maandelijks overzicht geeft van haar inspanningen op dit gebied, zodat deze raad haar hierover ook kan aanspreken.
Graag vernemen wij van de wethouder wat de kosten waren van de promotiedagen en wat deze dagen voor Oldambt hebben opgeleverd.

Wij willen de wethouder graag meegeven dat het weerzinwekkend slopen van de binnenstad alleen maar voorziet in tijdelijke banen maar het binnenhalen van bedrijven dus werkgelegenheid van langere duur zal zijn.

Ken uw prioriteiten!!!

Stad en dorpen

Voorzitter,

De gemeente bestaat, behalve de hoofdplaatsen van de drie voormalige gemeenten, uit een groot aantal dorpen en leefgemeenschappen, waaronder nogal wat kleine. Hoe groter en uitgestrekter een gemeente des te groter de kans dat het belang van al die dorpen ondersneeuwt en alle aandacht naar de hoofdplaats en de voormalige hoofdplaatsen gaat. Door de gemeente ontvangen krimpgelden dienen uitsluitend ten goede te komen aan de kleinere dorpskernen en niet aan geldverslindende luxe prestigeprojecten waar inwoners niet om vragen.

Het gevaar van ondersneeuwen is des te groter nu bezuinigingen bij de meeste partijen, onder de dekmantel van zelfredzaamheid, op de agenda staan. Ook is de krimp van de bevolking aanleiding om voorzieningen in de dorpen af te stoten. Zoals scholen, bibliotheekvoorzieningen en andere de leefbaarheid ten dienste staande voorzieningen.

Er is al enige tijd een beïnvloedingscampagne bezig om de mensen te laten geloven dat voorzieningen zoals o.a. scholen niet zo belangrijk voor de leefbaarheid in de drie kleine gemeenschappen zijn, maar dat de saamhorigheid het belangrijkste is. Niets ten nadele van het bevorderen van de saamhorigheid, maar dat maakt voorzieningen niet minder belangrijk. Het was nu juist het saamhorigheidsgevoel van waaruit de kleine gemeenschappen streden voor voorzieningen zoals dorpshuizen en wilden opkomen voor het behoud van bestaande voorzieningen.

Het kan niet zo zijn dat de dorpsgemeenschappen - en dat geldt ook voor buurt- en wijkverenigingen in de grotere plaatsen - gebruikt worden om de bezuinigingen op thuishulp en pleegzorg op te vangen; dat het werk van ontslagen beroepskrachten onder morele dwang door vrijwilligers in dorpen en buurten overgenomen wordt.

Voorzitter,

Scholen, dorps- en buurthuizen zijn niet minder belangrijk geworden omdat onder Europese druk sociale voorzieningen ontmanteld worden. De dorpen mogen niet aan het voeteneind van de grotere plaatsen komen te liggen. De gemeente - en dat geldt in de eerste plaats voor de gemeenteraad - mag zich niet aan zijn verantwoordelijkheid onttrekken en door eigen beleid veroorzaakte problemen op te laten lossen door dorpen en wijken. Geen jaarlijkse nieuwjaarsvisite kan een school, buurt of dorpshuis of bibliotheekvoorziening vervangen.

Het is een schande dat men speelplaatsen voor kinderen laat verloederen in zowel de dorpen als de wijken in Winschoten. De VCP heeft dat al vaker aangekaart maar het schijnt dat de betreffende wethouder daar blind voor is terwijl de bevolking daar schande van spreekt! Er mag geen misbruik van de sociale ingesteldheid van mensen worden gemaakt. De VCP zal in en buiten de gemeenteraad de ontwikkelingen nauwlettend en kritisch blijven volgen en opkomen voor behoud van voorzieningen in de dorpen. Zoals de VCP dat ook altijd heeft gedaan. Voor de VCP bestaan er geen 'buitendorpen'.

Decentralisatie volkshuisvesting

Voorzitter,

Door het decentraliseren van verantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting en het invoeren van marktwerking, dus het afschaffen van een min of meer sociaal woningbeleid, is betaalbare huisvesting voor de lagere inkomensklassen steeds meer in de verdrukking gekomen. Mensen die het (tijdelijk) wat beter ging hebben vaak grote risico's op de huizenmarkt genomen.

Door de crisis is menigeen hierdoor in problemen gekomen. Zo heeft ook ondoordachte afbraak en rigoureuze verkoop van huurwoningen tot een groot tekort aan (betaalbare) huurwoningen geleid.

Voorstel om het slopen van woningen als gemeente zelf in de hand te houden: Geen sloop meldingen meer van woningbouwcorporaties meer het aanvragen van een sloopvergunning zodat de gemeente een vinger in de pap blijft houden.

Gelukkig is de saamhorigheid in de dorpskernen van Oldambt groot voorzitter. Toen bekend werd dat er een groot aantal sociale woningen gesloopt zouden worden in Finsterwolde,met alle gevolgen van dien... sloegen de inwoners de handen ineen om de woningen en zo de leefbaarheid voor Finsterwolde te behouden. Chapeau!!!

De plannen die er zijn met de langdurige zorg, waardoor er een rem op plaatsing in verzorgingshuizen zal komen, zullen tot een groot tekort aan voor ouderen geschikte woningen leiden. Verzorgingshuizen hebben hun waarde bewezen en mogen niet verdwijnen ten gunste van de particuliere sector met winstoogmerk. Zo zouden alleen de welgestelden nog van hun laatste levensjaren kunnen genieten. De VCP is van mening dat, gezien de ontwikkeling op het gebied van de volkshuisvesting, de gemeente zelf een huurwoningbestand op moet bouwen, onder democratische controle van de gemeenteraad.

Gemeente en democratie

Voorzitter,

Het is van groot belang de volksvertegenwoordigende democratie in de gemeente te verdedigen. Zoals het parlement onderhevig is aan afkalvende zeggenschap door overheveling van bevoegdheden naar Europese instanties, zo staat ook de gemeentelijke democratie onder druk. Als het Rijk meer bevoegdheden afschuift naar de gemeenten betekent dit zeker niet een uitbreiding van de gemeentelijke democratie. Integendeel. Juist door de toename van de complexheid die ermee gepaard gaat, is er de neiging steeds meer bevoegdheden van de gekozen volksvertegenwoordiging (gemeenteraad) naar het dagelijks bestuur (B&W) over te brengen middels achterkamertjes politiek. Dat is de afgelopen tijd te veel gebeurd. De VCP heeft zich daar, met argumenten steeds tegen verzet. Het mag niet zo zijn dat de inwoners ermee geconfronteerd worden dat de door hen gekozenen over voor hen belangrijke zaken geen zeggenschap hebben.

De ervaring van de VCP is dat de persoonlijke benadering, zeker als het om oplossen van problemen gaat, het beste is. Uitholling van zeggenschap van volksvertegenwoordigers, als óók het vergroten van de afstand tot de inwoners.... betekenen het niet serieus nemen van het volk, van de inwoners. De VCP zal zich daartegen blijven verzetten!

Verdere privatisering van overheidstaken of het op afstand zetten van de gemeentelijke overheid zijn evenzovele aantastingen van de gemeentelijke democratie.

Voorzitter,

Zo moet ook een beoogd volgend herindeling/fusieplan van sommige fracties, waardoor een nog grotere gemeente dan de nieuwe gemeente zou ontstaan, voorkomen worden. Dat zou een nieuwe aanslag op de gemeentelijke democratie betekenen. De VCP zal met alle haar ten dienste staande middelen hiertegen optreden. De VCP neemt de bevolking serieus en zal pal staan voor de verdediging van de gemeentelijke democratie en elke poging om deze op welke wijze dan ook aan te tasten bestrijden.

Belasting

Voorzitter,

Gemeentebesturen, dus ook onze gemeente, dienen druk uit te oefenen op de landelijke politiek voor herstel van het draagkrachtprincipe bij belastingheffing. Hoewel de wettelijke mogelijkheden voor een gemeente beperkt zijn, moet wel alles aangegrepen worden om de voor lagere inkomensgroepen schadelijke belastingpolitiek te stoppen of desnoods af te remmen. Daar waar de gemeente wel invloed heeft moet de belastingdruk in de hand gehouden worden. De mogelijkheid van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen moet blijven. De VCP zal in die zin in en buiten de gemeenteraad standpunten naar voren brengen en zo nodig optreden!

Wat mag het kosten?

Voorzitter,

Onze gemeente heeft specifieke regelingen voor kinderen (participatiefonds ook voor schoolgaandekinderen), stichting Leergeld, stichting Jeugdsportfonds). We gebruiken voor het armoedebeleid de middelen die al beschikbaar zijn in de begroting. Voor de middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt voor het wegvallen van de regeling compensatie chronisch zieken wordt geen specifiek beleid gemaakt. Er kan gebruik worden gemaakt van het bestaande bijzondere bijstandsbeleid en desgewenst zal dit beleid worden aangevuld hiervoor....pag.40

De VCP-fractie heeft zich in eerste instantie gestort op de zorg omdat ons dat een doorn in het oog is.

Wat ons opvalt is programma 7 zorg, een totaal voordeel van 1.888.000 euro, zie pag. 11 BBR en programma 8 Werk en inkomen voordeel 697.000 euro. Zie pag.12 BBR.

Voorzitter,

Als we dan lezen hoeveel geld men heeft overgehouden op de zorg is dat of een kwestie van slecht boekhouden of inwoners die recht op iets hebben maken geen gebruik van bestaande voorzieningen. Misschien mede doordat ze de weg niet weten.

In Oldambt heeft 2.6 %..... dit is rond de 848 inwoners die een betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar hebben. In het laatste kwartaal hebben zich 66 nieuwe inwoners zich gemeld die de premie niet meer konden betalen Over de mensen die niet de nodige medicatie kunnen betalen zijn de cijfers in Oldambt niet bekend.

Dus een voordeel van meer dan een miljoen op programma 7 begrijpen wij niet.

Aangezien geld van de overheid voor zorg ook voor zorg uitgegeven moet worden (in onze ogen) zal de VCP het volgende voorstel waarbij wij van mening zijn dat er nog tijd genoeg om dit door een ambtenaar te laten doorrekenen.

Voorstel

Haal uit al die potjes, waar inwoners zelf een aanvraag voor moeten doen, de gemeentelijke vergoedingen voor medische kosten. Zet dit geld in een nieuwe pot incl. de 600.000 euro die de gemeente ontvangt voor chronisch zieken (waar geen beleid voor is gemaakt). Zodat dit geld terechtkomt waar het hoort. Van het voordeel van 1.888.000 euro programma 7 zou ik 1 miljoen afhalen (dekking gedeeltelijk middels COA gelden?) en dit ook in de nieuwe pot storten. Laten we ervan uitgaan dat er dan ong. 2 miljoen in die pot zit.

Van dit geld kunnen er twee nieuwe collectieve zorgverzekeringen afgesloten worden voor 2016 waarin de gemeente en de zorgverzekeraar mee betalen.

1. een garantverzekering die men ook in Pekela heeft. Het is een verzekering die met name gebruikt wordt door inwoners die thuiszorg en hulpmiddelen ( eigen bijdrage) hebben.
2. Men zou een verzekering kunnen afsluiten zoals b.v. in Assen, deze verzekering is incl. eigen bijdrage.

Voorzitter,

Het mooiste zou zijn als deze verzekeringen tot 130% van het minimum inkomen gaat. Inwoners hebben dan de keuze of zelf een verzekering afsluiten of collectief bij de gemeente. Groot voordeel is: Inwoners zullen de nodige medicatie wel weer op gaan halen doordat ze geen eigen risico meer hoeven te betalen een win-winsituatie. Geen zorgmijders meer en de gemeente heeft baat bij de gezondheid van haar inwoners. Uiteindelijk zal dit voorstel een kostenbesparende werking hebben voor de gemeente.

De problemen aanvraag jeugdzorg zijn erg groot.

1) Hoe verloopt dit in Oldambt en wat zijn de wachttijden voor een beschikking.

2) Er zijn ook problemen met de privacy. In verslagen worden door de psycholoog gesprekken vastgelegd tussen hem en het te behandelen kind. Ons in bekend dat ambtenaren deze verslagen opeisen. Graag uitleg over deze gang van zaken.

3) Het is onduidelijk waar de gegevens van kinderen naartoe gaan.

Die informatie gaat over de hulp die ze eerder hebben gehad. Die gaat naar het wijkteam, maar waar komt die verder terecht? Wie heeft toegang? En hoe is de informatie beveiligd?

4) Hoeveel klachten zijn er inmiddels bij de gemeente gemeld over de aanvraag jeugdzorg via het responsformulier monitor jeugdzorg of op andere wijze , wat waren deze klachten, en wat is er met deze klachten gedaan.

Veiligheid/Verkeer

Voorzitter,

Verkeersveiligheid dient bij een gemeente hoog in het vaandel te staan. Het aanleggen van sherad space ruimtes werkt NIET aan deze veiligheid mee. Dit wordt echt wel duidelijk na een rondje Oldambtplein. Verroeste decoraties onttrekken voetgangers aan het oog van het verkeer. Voorrangsregels, met name voor toeristen, zijn niet duidelijk en bij grote drukte in de binnenstad loopt het verkeer hopeloos vast op de toegangswegen en het plein.

De chaos is compleet en we kunnen met ons allen wachten op het eerste ernstige ongeluk. Wacht dit college op het eerste ernstige ongeluk en dempt men daarna de put of geeft men nu eens gewoon toe dat het plein NIET voldoet en zullen er aanpassingen plaatsvinden?

Even een gratis tip aan de wethouder, zo is de VCP dan ook wel weer, verkeersspiegels zullen alleen maar verblindend werken.

Tot slot voorzitter nog een tip aan het voltallig college:

College gebruuk joen verstand ains het wordt bie leutjen aan wel ains tied!

Dank u.

 


 

Tweeten

Home