Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


ALGEMENE BESCHOUWINGEN VCP 2013

VOORZITTER,

Als het om gunnen gaat moeten we het komende jaar niet in Oldambt zijn en van grenzeloos gunnen is al helemaal geen sprake.

Gunnen is zo'n beetje de rode draad van de Begroting 2014. Het is vooral het College dat zichzelf veel gunt: rust in de tent, het vrijgekomen salaris van een weggestuurde wethouder onderling verdelen en vooral veel applaus voor zichzelf.

De begroting 2014 is als het ware het sluitstuk van een drama in vier bedrijven. Een sluitende begroting die, zoals we dat inmiddels wel gewend zijn, gebaseerd is op aannames en verwachtingen en slechts minimale ambities bevat.

De gemeenteraadsverkiezingen werpen hun schaduw ver vooruit. Het college bedoelt met deze begroting te zeggen: "Zie maar wat jullie ermee doen, volgend seizoen is toch alles weer anders, maar we willen wel graag een poging wagen ons nu alvast te bemoeien met de komende coalitiebesprekingen."

Wat dat laatste betreft, voorzitter, kan de VCP kort zijn. Daar trekken wij ons niks van aan en wij vinden het behoorlijk arrogant dat het college ondanks alle onzekerheden over maatregelen die op gemeenten af gaan komen, toch nog de hoogmoed heeft om te proberen over het graf heen te regeren.

Best een leuke naam, bouwstenennotitie, maar daar kunnen wij geen chocola van maken. Partijen die dat wel kunnen, beschikken kennelijk over een prima werkende glazen bol.

Oldambt gunt de inwoners een Cultuurhuis met een hoogst onzekere toekomst. Het wordt steeds duidelijker dat ons verzet tegen de realisatie van dit megalomane project van meet af aan terecht was.

De herinrichting en renovatie van het centrum van Winschoten geniet grote prioriteit. Daar is geld voor bij elkaar geschraapt door Oldambt waaronder een forse subsidie van de Provincie. Dat geld verdwijnt in de zakken van de pandjesbazen en huisjesmelkers die hun panden bewust hebben laten verkrotten.
Die premie op wanpresteren wordt ze gegund door Oldambt.

 

VOORZITTER,

De inspanningen op grond van de WMO zijn minder dan verwacht. Wij lezen dat de oorzaak is gelegen in het verminderde aantal aanvragen. De reden van die daling wordt niet duidelijk, maar ons zijn gevallen bekend waarbij Oldambt de aanvragers van een woningaanpassing doodleuk het bos instuurde met de mededeling dat de aanvrager de aanpassing tevoren had kunnen voorzien gezien zijn of haar leeftijd en zelf tijdig maatregelen had moeten nemen. Het zal je als inwoner van Oldambt maar gegund worden.

Het armoedebeleid in Oldambt verdient geen schoonheidsprijs en is zo'n beetje het laatste waaraan het college wil denken. Er is een steeds drukker bezochte voedselbank in Oldambt en daar moeten de inwoners blij mee zijn. Onze voedselbank is de thermometer van de stand van de armoede in onze gemeente en inmiddels raakt die ernstig oververhit.

Gezien de wankelmoedigheid van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, voorzitter, is het op dit moment ondoenlijk en onverstandig gedetailleerd rekening te houden met te verwachten maatregelen ter zake de Jeugdzorg. Wat vandaag nog geldt kan morgen weer anders zijn. Op dit Haagse beleid kan geen enkele gemeente haar begroting afstemmen.

Jeugdzorg is een grote zorg van de VCP en ook al stuit het natuurlijk weer op grote onoverkomelijke bezwaren van met name de VVD-fractie in deze raad, wil de VCP toch een duidelijk signaal van de gemeente Oldambt naar Den Haag afgeven.

Wij willen die grote verantwoordelijk voor Jeugdzorg helemaal niet, de gemeente is daarvoor onvoldoende geoutilleerd.

Een zesdaagse cursus jeugdpsychiatrie zet natuurlijk geen zoden aan de dijk. Integendeel, dat wekt valse hoop en ambtelijke willekeur ligt bij dit onderwerp op de loer.

 

VOORZITTER,

Oldambt gunt de inwoners een nóg grotere gemeente bestaande uit een samenvoeging met omliggende gemeenten die het financieel evenmin makkelijk hebben. Nog afgezien van het geld zijn er twee elementen die wij willen benadrukken.

De herindeling is ingegeven door het "gebrek aan bestuurskracht" zoals de Provincie dat in haar rapport Grenzeloos Gunnen noemt. Dat kan als een belediging worden opgevat. Daarnaast heeft Oldambt zich door de Provincie onder druk laten zetten. Tijdsdruk en daaraan gekoppeld, financiële druk. Niet aan het voorgeschreven tijdspad houden betekent een financiële straf.

Daarenboven, het tweede element, heeft Minister Plasterk duidelijk laten weten, dat het draagvlak gevormd door de inwoners wat hem betreft van weinig belang is.

Ons standpunt ten aanzien van de herindeling is bekend en dat standpunt zullen wij tot het einde toe blijven verdedigen. Anders dan Oldambt gunnen wij de inwoners van onze gemeente 100% inspraak.

 

VOORZITTER,

Naar aanleiding van de Begroting 2014 waarin veelvuldig met budgetten en bedragen geschoven wordt en daarom beter Sjoelbakbegroting genoemd kan worden, heeft de VCP-fractie nog wat vragen.


1 Om de begroting 2014 dekkend te maken zijn de geraamde opbrengsten parkeergelden verhoogd met 105.000 euro. Hoe reëel is dit bedrag, waar is dit bedrag op gebaseerd en wanneer kunnen we de parkeernota tegemoet zien?

2 Het OZG heeft ondersteuning gevraagd aan Provincie en gemeente. Om wat voor ondersteuning wordt hier gevraagd? ( fysiek of financieel)

3 Er zijn gelden gereserveerd voor de bodemsanering. Is hierin ook de spoedlocatie voormalig Deganedterrein meegenomen? En wanneer zal er op genoemde locatie begonnen worden met de bodemsanering?

4 De doelstelling is om ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk actief en zelfstandig te laten wonen mede door hulpmiddelen vanuit de WMO. Hoeveel aanvragen zijn er het afgelopen jaar ontvangen voor een WMO voorziening en hoeveel van deze aanvragen zijn daadwerkelijk gehonoreerd?

5 In hoeverre heeft het te verwachten bestemmingsplan in 2014 voor de gebieden Dollard en Stadspark te maken met de komst van een FOC in Winschoten?

6 Ter vervanging van een wagenpark is een bedrag gereserveerd van 540.000 euro. Worden deze wagens gekocht of geleased? Is er een berekening wat de kosten zijn voor aankoop en wat de kosten zijn als de wagens geleased worden?

7 Een integrale huisvestingssituatie voor onze bestuurlijke en ambtelijke organisatie geconcentreerd in Winschoten. Worden er door de gemeente gebouwen aangekocht om dit te realiseren? Hoe moeten we dit zien in het kader van de herindeling?

Dank u.

 


Namens de VCP-fractie

Engel Modderman

 

Tweeten

Home