Verenigde Communistische Partij

Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Mevrouw ir. J.M. Leemhuis-Stout, voorzitter
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam

 

Winschoten, 26 januari 2014


Betreft: Nationale herdenking 4 mei


Geachte mevrouw Leemhuis,

Wij wenden ons tot u in uw hoedanigheid van voorzitter van het dagelijks bestuur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en verzoeken u vriendelijk deze brief als gericht aan het gehele bestuur te beschouwen.

Uw Comité is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de officiële plechtigheden op 4 mei en festiviteiten op 5 mei. Elk jaar wordt u geconfronteerd met bezwaren tegen onderdelen die op die dagen plaatsvinden. Al jaren maken wij er bezwaar tegen dat de kring van slachtoffers die op 4 mei herdacht worden, veel groter is geworden dan de slachtoffers die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan onze bezwaren is het Comité niet tegemoet gekomen, hetgeen wij nog altijd enorm betreuren.

Dat neemt niet weg, dat wij uit respect voor de slachtoffers van de gruwelen die tijdens de Tweede Wereldoorlog, in naam van het fascisme plaatsvonden en uit respect voor hun nabestaanden, ieder jaar deelnemen aan de Nationale Herdenking. Gedurende twee minuten zetten wij onze bezwaren dan even opzij. Voor het goede doel. Om ervan te getuigen, dat wij onze, in naam van het fascisme, vermoorde landgenoten niet vergeten. Om de waarschuwing "Dat nooit meer" te helpen kracht bij te zetten.

Op 4 mei 2014 herdenken wij voor de 69ste keer onze gevallenen waaronder ruim 100.000 vermoorde Joodse landgenoten die door de fascistische bezetter als minderwaardig werden beschouwd, als ongewenst uitschot. Die samen met miljoenen anderen, in speciaal daartoe ingerichte kampen, werden vernietigd.

Op 4 mei 2014 herdenken wij eveneens voor de 69ste keer onze gevallen kameraden die op grond van hun politieke overtuiging door de fascistische bezetter werden vermoord. Onze kameraden die zich voornamelijk bezig hielden met het plegen van verzet tegen de Nazi's.

Eerdaags zal uw Comité, zoals elk jaar, de officiële uitnodigingen voor het bijwonen van de Nationale Herdenking versturen. Ook politieke partijen zullen van u een uitnodiging ontvangen. Dat is een goede zaak. Politici dienen zich er minstens twee minuten per jaar bewust van te zijn dat de vrijheid waarin wij leven zwaar bevochten is en vele offers heeft gekost.

Er is één politieke partij die er sinds haar oprichting van getuigt niet zoveel op te hebben met die vrijheid. Een politieke beweging die er in woord en gebaar dagelijks blijk van geeft dat haar er alles aan gelegen is de vrijheid van Nederlandse burgers te beperken en andersdenkenden liefst zo snel mogelijk ons land ziet verlaten.

Deze politieke beweging die geen leden heeft en door één man geleid wordt, heeft gek genoeg de naam Partij voor de Vrijheid (PVV).

De PVV zal door u officieel worden uitgenodigd om de Nationale Herdenking bij te wonen. Daar maken wij bezwaar tegen. Met onze leden, waarvan enkelen die zelf de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd nog in leven zijn en waarvan velen familieleden in die oorlog hebben verloren, zijn wij van mening dat de PVV niet thuishoort bij de Nationale Herdenking. Wij beschouwen de eventuele aanwezigheid van officiële vertegenwoordigers van de PVV als een belediging aan het adres van de landgenoten die hun strijd voor onze vrijheid met hun leven moesten bekopen en een belediging aan het adres van hun nabestaanden.

De PVV staat in 2014 voor:

- Uitsluiting van Nederlanders met een geloof dat niet is gebaseerd op het Jodendom of het Christendom.
- Het verhinderen dat mensen met een ander geloof en zelfs met een andere nationaliteit, zich in Nederland vestigen.
- Het bepleiten van geweld tegen Nederlandse burgers in woord en gebaar. (In de knieën schieten, het inrichten van "tuigkampen", etc.)
- Het bepleiten van "stadscommando's" teneinde Nederlandse burgers te onderdrukken.
- Samenwerking met antisemitische bewegingen en politieke partijen. (door Minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, bevestigd in de Tweede Kamer)
- Het aantasten van de persoonlijke integriteit van Nederlandse burgers met een dubbele nationaliteit.
- Het in woord en gebaar propageren van oorlogsgeweld tegen Islamitische volken.
- Het organiseren van bijeenkomsten die neonazi's aantrekken en in de gelegenheid stellen het fascisme te propageren.

Deze opsomming is niet limitatief. Integendeel. Vrijwel dagelijks weet de PVV commotie te veroorzaken met acties die gericht zijn tegen de vrijheid van medemensen.

Wij verzoeken u met klem deze politieke beweging die zich Partij voor de Vrijheid noemt, niet uit te nodigen om bij de officiële Nationale Herdenking op 4 mei 2014 aanwezig te zijn.

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.


Met vriendelijke groet,

VCP
Jan Kenter, voorzitter
Engel Modderman, fractievoorzitter

 

 

Tweeten

Home