Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961Winschoten 21 maart 2013

Aan de fractievoorzitter van de VVD fractie in de gemeente Oldambt Dhr. Menger

Geachte heer Menger,

U heeft gisteren tijdens de Raadsvergadering een verklaring namens uw fractie voorgelezen en daar wil ik graag nog even op terugkomen.

U heeft verklaard, dat de VVD-fractie in de gemeenteraad van Oldambt zich voortaan alleen nog zal bezighouden met lokale kwesties.

U heeft verklaard, dat de VVD-fractie in de gemeenteraad Oldambt zich voortaan van deelname aan de besprekingen zal onttrekken wanneer er wordt gerefereerd aan landelijke politieke kwesties. U noemde wel enkele uitzonderingen, waaronder discriminatie.

Over discriminatie gesproken mijnheer Menger. Weet u dat lokale politieke partijen worden gediscrimineerd waar het om subsidieverstrekking gaat. Lokale partijen profiteren namelijk niet van de subsidies die landelijke partijen ontvangen en waarvan de lokale afdelingen daarvan mede profiteren.

Zo profiteert de VVD-fractie in de gemeenteraad Oldambt bijvoorbeeld van de volgende zaken:

o Politieke vormings-, scholings- en wetenschappelijke activiteiten.
o Werven van leden en informatievoorziening.
o Onderhouden van contacten met zusterpartijen buiten Nederland en ondersteunen van hun vormings- en scholingsactiviteiten.
o Activiteiten die de politieke betrokkenheid van jongeren bevorderen.
o Activiteiten voor de verkiezingscampagne.
o Betrekken van niet-leden bij bovenstaande activiteiten van de partij.

Dat is nogal wat, vindt u niet mijnheer Menger?
De Vereniging van Plaatselijke Politieke Partijen (VPPG) spreekt zelfs van een ongelijke situatie en oneerlijke concurrentie. De VVD-fractie in de gemeenteraad van Oldambt maakt al jaren aanspraak op rijkssubsidie via de Wet subsidiëring politieke partijen.


Het is het goed recht van de VVD-fractie om zich niet langer te willen bemoeien met landelijke politieke kwesties ook al raken die kwesties de lokale belangen frontaal. Wanneer u meent uw kiezers hiermee een dienst te bewijzen, dan mag dat.

Wilt u ons omgaand laten weten in hoeverre uw fractie naast genoemde immateriële voordelen ook materiële voordelen geniet als gevolg van het feit dat uw fractie tot een overkoepelende landelijke politieke partij behoort?

Wilt u ons omgaand laten weten of u als gevolg van uw standpunt ten aanzien van de landelijke politiek in onze Raad bereid bent al die voordelen op te geven en u voortaan te conformeren aan alle regels die gelden voor lokale politieke partijen?

U heeft nu "A" gezegd, wij zeggen u "B " voor en nemen aan dat u dat na zult zeggen. Zo niet, dan moeten wij uw verklaring als misleidende onzin beschouwen en dat wilt u natuurlijk niet.


Groet,

Namens de VCP-fractie

Engel Modderman

 

Tweeten

Home