Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Winschoten 1 mei 2014


Betreft:
Vraag met betrekking tot herverdeling gemeentefonds


Steller/fractie vraag: VCP…

Gesteld d.d. 19-04-2014…

De vraag/de vragen:

Geacht college,

De VCP-fractie heeft de volgende vraag n.a.v. herverdeling gemeentefonds:

1) Wat zijn de financiële gevolgen voor de gemeente Oldambt nu de berekening vaststelling bijdrage gemeentefonds is veranderd?

Namens de VCP fractie


Engel Modderman

Antwoord van het college...

Er is een rapport uitgekomen over de herziening van een deel van de algemene uitkering inclusief een heroverweging van de wegingsfactoren.
Over dit rapport wordt op dit moment advies gevraagd van de VNG en Rfv, de VNG heeft inmiddels positief geadviseerd.
Een ander deel van de herijking gemeentefonds o.a. werk en inkomen, volkshuisvesting etc. moet nog.
Op basis van het overzicht zoals nu naar de VNG is gegaan zouden wij, in de nu herziene clusters, er ± 450.000 per jaar (11 euro per inwoner) op achteruit gaan (verwachte ingangsdatum 2015 – 2016).
Op dit moment heeft dit nog de status van advies en is het werkelijke effect voor onze gemeente nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of hier overgangsmaatregelen voor worden genomen in de vorm van gewenningsbijdragen of iets dergelijks.
Meer duidelijkheid wordt verwacht in de meicirculaire van 2014. 

Tweeten

Home