Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Betreft: een interpellatieverzoek van de VCP betreffende Stichting Opmaat voor de raadsvergadering van 27-11-2013


Inleiding

Op 19 november 2013 heeft de raad het tweede verslag van de curator m.b.t. het faillissement van de Stichting Opmaat ontvangen. De conclusie van de curator is dat in het langlopend sociaal plan weliswaar een einddatum van 4 juni 2012 staat, maar dat ook in het plan uitdrukkelijk is vastgelegd dat individuele ( wachtgeld-) aanspraken, garanties en lopende trajecten die zijn ontstaan als gevolg van de toepassing van het sociaal plan ook na het verstrijken van de looptijd blijven gelden. Dat betekent dat de stichting er vanuit moest gaan dat de wachtgeldverplichtingen tot aan de datum pensioen konden doorlopen voor medewerkers die daarvoor in aanmerking kwamen.

Vragen

1) Wat is de reden dat wethouder van Leeuwen , die toch bekend was met het sociaal plan, nooit actie heeft ondernomen richting de twee ex-medewerkers van Stichting Opmaat ondanks herhaaldelijk verzoek van de VCP ?

2) Hoe rechtvaardigt de wethouder dat diezelfde ex-medewerkers nu afhankelijk zijn van een WWB uitkering?

3) Wat onderneemt de wethouder om diezelfde ex-medewerkers te compenseren voor de geleden financiële schade?

4) Per wanneer krijgen diezelfde ex-medewerkers eindelijk maandelijks tot hun pensioen uitbetaald waar ze recht op hebben?

5) Hoe kon het gebeuren, dat wethouder van Leeuwen, ondanks het feit dat hij als bestuurder betrokken was bij de totstandkoming van het sociaal plan en daar zelfs zijn handtekening onder heeft gezet, niet direct kenbaar aan de raad heeft gemaakt, dat beide ex-medewerkers, die nu in de bijstand zitten, op grond van datzelfde sociaal plan, in principe recht hadden op wachtgeld tot aan hun pensioen in 2017?

6) Indien wethouder van Leeuwen wél op de hoogte was van de in vraag 5 bedoelde voorwaarden, waarom heeft hij dan niet direct de raad hiervan op de hoogte gesteld tijdens de commissievergadering van 15-10-2013?

7) Uit het tweede verslag van de curator blijkt wederom, dat het totale budget van 1,2 miljoen euro, bestemd voor het sociaal plan, voor meer dan 50% is besteed aan kosten die door derden, in casu mevrouw mr. R. Wubs, handelend onder de naam OWL Juridisch Advies, aan Opmaat in rekening zijn gebracht zonder dat deze kosten nader gespecificeerd kunnen worden. Hoe denkt wethouder van Leeuwen over de invulling van zijn toezichthoudende taken als bestuurder van de Stichting Opmaat. Heeft wethouder van Leeuwen voldoende toezicht gehouden? Zo ja, waarom heeft wethouder van Leeuwen, wetende dat het sociaal plan nog tot 2017 zou doorlopen, niet tijdig ingegrepen?

8) Is wethouder van Leeuwen, alles overziend, bereid met onmiddellijke ingang afstand te doen van zijn portefeuille en af te treden?


Namens de VCP-fractie

Engel Modderman

 

 

 

 

 


 

Tweeten

Home