Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Nadat het in Keulen gedonderd heeft ...

Op woensdagavond 27 januari 2016 is er opnieuw een informatieavond omtrent de noodopvang van vluchtelingen in de gemeente Oldambt. Opnieuw in In Den Stallen in Winschoten, net zoals vier maanden eerder het geval was. Samen met naar schatting zo'n ruim 450 andere geïnteresseerden heb ik op die donderdagavond 17 september 2015 met belangstelling geluisterd naar de antwoorden die gegeven werden op de gestelde vragen en heb ik zelf ook nog het een en ander naar voren gebracht.

Van de avond zelf heb ik inhoudelijk nagenoeg (en dat vind ik erg jammer) niets terug kunnen vinden in de media, niets over de vragen die de bezorgde buurtbewoners gesteld hebben, niets over de antwoorden die hierop gegeven zijn. Gelukkig dat ik kan putten uit de verslaglegging ervan en wil ik met het oog op de aanstaande informatieavond enkele punten onder de aandacht brengen, aangevuld met de actuele en in Europa spelende situatie.

Laat ik beginnen te zeggen dat verschillende burgers, en daar heb ik mijn bewondering voor, het aangedurfd hebben vragen te stellen. Ik zeg bewondering, omdat het gros ervan a) niet gewoon is zich publiekelijk op de voorgrond te stellen en b) in dit geval er angstvallig voor waakte om niet weggezet te worden als racist, vreemdelingenhater of nazi. Want dat gebeurt momenteel en dat muilkorft mensen. Ik wil hier wel bij aantekenen dat fascistische krachten hierdoor geen voet aan de grond moeten krijgen maar dat de zorg van de burger c.q. inwoners van Oldambt op zijn plaats is. De VCP dan ook opkomt voor de betrokkenen en al hun zorgen. Minister-president Rutte zag zich nota-bene genoodzaakt via de landelijke media duidelijk te maken om burgers die kanttekeningen plaatsen bij het gevoerde beleid niet als Rechtsradicalen neer te zetten. De gestelde vragen kwamen in grote lijnen overeen met de punten die ikzelf naar voren gebracht heb, namelijk veiligheid, zekerheid, financiering, draagvlak en besluitvorming. Wat deze avond duidelijk werd was dat de mensen zich min of meer overvallen en gepasseerd voelden, hen niets gevraagd is en zij zich voor een voldongen feit gesteld zagen. Heel bijzonder en opmerkelijk aangezien een concrete datum niet bepaald was en dat alles omtrent huisvesting nog gearrangeerd en gebouwd moet worden. Er is naar woorden van wethoudster Laura Broekhuizen overhaast beslist en daar kan ik volledig in meegaan.

Op maandag 14 september jl. werd door het COA in de persoon van Henk Wolthof de vraag voor noodopvang neergelegd en het waren enkel de fractievoorzitters van de Oldambtster politieke partijen die de volgende dag hun goedkeuring verleenden. Dit is niet bepaald een voorbeeld van transparante politiek en buiten dat vraag ik mij af op basis van welke expertise dit kleine en selecte gezelschap zulke zwaarwegende ad-hoc beslissingen kan nemen die duizenden inwoners direct in hun leven en leefomgeving raakt. Natuurlijk, laat ik voorop stellen dat de VCP zich volledig schaart achter het opvangen van gezinnen, vaders, moeders, kinderen die het oorlogsgeweld in eigen land ontvluchten maar zij plaatst daar wel, zoals vele van de burgers in Beerta en het Oldambt, kanttekeningen bij. Op dit moment worden niet ver hier vandaan, in de Oekraïne, tot op dit moment door nazistische milities mensen afgeslacht, zonder noemenswaardige ophef. Voor de plotselinge en enorme toestroom uit het zuiden worden daarentegen acuut, massaal en onorthodox maatregelen genomen. Maatregelen die voor de Oost-Groninger en Oldambtster bevolking, notabene de burgers waarvoor het bestuur haar werk hoort te verrichten even zo noodzakelijk zijn maar nagelaten worden. Besef wel dat een buitenproportioneel deel van de Oost-Groningers uitkeringsgerechtigd is, vaak al jaren moet rond zien te komen van een bijstandsuitkering zonder uitzicht op betaald werk, in veel gevallen aangewezen is op hulp van voedselbanken, velen ervan hun zorgverzekering niet kunnen betalen, te maken hebben met wachttijden voor een sociale en betaalbare woning, verstrikt raken in verstikkende wet- en regelgeving, te maken hebben met sociaal isolement en maatschappelijke achterstelling.

Voor hen geen orthodoxe methodes en maatregelen, voor hen geen nieuwe diepvries, koelkast, wasmachine, ledikant of matras. Besef ook dat het de politiek is die beslist en dat, in geval van de noodopvang in Beerta, het de doorsnee burgers zijn die direct met de toestroom van mensen uit andere culturen te maken krijgen. Zij bezitten per definitie geen vaardigheden op dit gebied, zijn hiervoor niet opgeleid, hebben geen ervaring, weten niets van oorlogstrauma's of psychoses. Het is juist dat met hen en op zijn minst overlegd moet worden over het aantal vluchtelingen dat redelijkerwijs opgevangen kan worden, over de opvangduur, de plaats en dan niet alleen over de noodopvang maar zeker ook over de vestiging van een permanente AZC binnen de gemeente Oldambt. De Oldambtster Raad laat nu grote steken vallen, informeert zijn burgers naar mijn mening onvolledig of onjuist zoals in het geval van de vestiging van een moskee in Winschoten. Het was politiek gezien en naar de Winschoter burgers toe correcter geweest open te communiceren over de vestiging van een moskee in de voormalige bibliotheek aan de Johan Modastraat en het niet weg te zetten onder een betiteling die minder attentie oproept zoals islamitische gebedsruimte. De grote kerk op het Marktplein is ook een gebedsruimte. De gevolgen van de nu gevoerde politiek kan naar mijn mening leiden tot radicalisering en politieke verrechtsing, een situatie die voor zowel Oost-Groninger burgers als ook de vluchtelingen zeer onwenselijk is.

Europa is in beweging, honderdduizenden mensen overstromen letterlijk de buiten- en binnengrenzen en het is aan ons, de politiek verantwoordelijken, hieraan op een juiste wijze vorm te geven. Wij moeten erkennen dat wat wij wensen te zien en willen geloven niet altijd in overeenstemming is met de werkelijkheid. Te veel wordt weggekeken, ontkend of verzwegen zoals in Keulen rond de jaarwisseling. Toen daar de eerste berichten over aanranding en verkrachting in de media verschenen werden ze finaal weggewuifd als een rechtsradicaal en racistisch verzinsel. Nu, een maand later, blijken de verhalen de werkelijkheid te overtreffen en is doodzwijgen geen optie meer. Het is Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, die op maandag 25 januari voor de NOS letterlijk laat weten dat "meer dan de helft van de vluchtelingen die naar Europa komen, niet op de vlucht is voor een oorlog en dat het vooral Noord-Afrikanen zijn die om economische redenen hun thuisland verlaten. Het gaat om 60 procent van alle vluchtelingen. Dat zijn mensen waarvan je kunt aannemen dat ze geen enkele reden hebben om een vluchtelingenstatus aan te vragen." Timmermans baseert zich daarbij op de laatste cijfers van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. Jeroen Dijsselbloem, Nederlands minister van Financiën maar ook voorzitter van de Eurogroep meldt daarnaast dat "Europa een goed uitgebouwde welvaartsstaat heeft" en dat er heel veel mensen om uitkeringen vragen waardoor het systeem letterlijk wordt opgeblazen, "dat is wat nu gebeurt in Nederland."

Escalatie en radicalisering als gevolg van overhaaste en non-transparante besluitvorming ligt op de loer. De burgers van het Oldambt worden niet geraadpleegd, hebben geen stem maar worden slechts op de hoogte gebracht van een reeds genomen besluit dat met naar aan waarheid grenzende waarschijnlijkheid grote en directe gevolgen zal opleveren. De burgers worden voor voldongen feit geplaatst. Met deze wetenschap in gedachten kan de Oldambtster Raad naar mijn mening niet anders dan haar reeds toegezegd besluit goed te (her)overwegen. Dat de Oldambtster Raadsleden zich terdege van bewust zijn dat het door hen genomen besluit ook direct een persoonlijke verantwoordelijkheid op de schouders legt. Beerta of welke andere plaats binnen de gemeente Oldambt mag geen tweede Keulen worden.

VCP-Verenigde Communistische Partij
Engel Modderman

 


 

Tweeten

Home