Verenigde Communistische Partij
Gemeenteraadsfractie Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2014 VCP FRACTIE


Voorzitter,

Voor ons ligt de begroting van de gemeente 2015. De VCP zal puntsgewijs een paar onderwerpen uit deze begroting in haar algemene beschouwingen behandelen.

Werken met behoud van uitkering

Voor inwoners die buiten hun schuld in de WWB (Wet werk en bijstand, per 1-1-2015 Participatiewet) terecht komen heeft de gemeente een geweldige oplossing voor gevonden. Aan het werk jullie! Wij weten wat goed voor jullie is. Werken bij de boer. Zorgboerderij, post bezorgen, groenvoorziening etc. voor je uitkering.

Wij hebben de opdracht uit Den Haag gekregen dat jullie dat moeten doen! Niets is minder waar. De gemeente kan zelf haar regels in deze bepalen. En deze gemeente heeft besloten misbruik te maken van haar inwoners door dwangarbeid met represailles toe te passen. Walgelijk beleid en asociaal!

Waar werk verricht wordt dient een normaal CAO-loon (collectieve arbeidsovereenkomst) betaald te worden.

Het TDC (trainings- en diagnosecentrum), waar inwoners gedrild worden kan volgens de VCP opgeheven worden. Immers het TDC voegt niets toe aan het vinden van en baan. Door het TDC te sluiten bespaard dit de gemeente een bijdrage van 750.000 euro. Dit geld kan op een andere maar dan wel nuttiger besteed worden.

Regeling chronisch zieken

De uitkering die chronisch zieken nu ontvangen van het CAK (centraal administratie kantoor) komt te vervallen per 1 januari 2015. De gemeente wordt dan verantwoordelijk voor het uitkeren van deze regeling. Helaas gaat de gemeente over tot het niet uitkeren van deze regeling maar gebruikt dit geld om de begroting sluitend te krijgen. Diefstal van zieke mensen.

Collectieve zorgverzekering via de gemeente

De VCP-fractie heeft al eerder onder uw aandacht gebracht dat er een grote categorie inwoners is die de eigen bijdrage zorgverzekering niet meer kunnen betalen en daardoor de gewenste medicatie niet krijgen. Over dit probleem heeft de VCP een voorstel bij uw college ingediend en u op de mogelijkheden gewezen met betrekking tot de eigen bijdrage zorgpremie.

Een aantal tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten (via de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) en CER (compensatie eigen risico) is afgeschaft.

Chronisch zieken en gehandicapten kregen de tegemoetkomingen automatisch op basis van zorggebruik. Het kabinet stelt dat hierdoor de tegemoetkomingen niet altijd bij de juiste mensen terecht kwamen. Zo zijn er mensen die geen extra kosten hebben en de tegemoetkomingen wel krijgen.

Het kabinet is van mening dat gemeenten inwoners gerichter kunnen ondersteunen bij een chronische ziekte of handicap. Nu is het mogelijk om met Menzis in overleg te gaan en een collectieve zorgverzekering Garant Noord pakket 3/pakket compleet inclusief herverzekering eigen risico af te sluiten tot een inkomen van 130% van het wettelijk minimum loon zodat de armoedeval zoveel mogelijk wordt voorkomen. De financiële vergoeding bijdrage maatwerk WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) is dan verzekerd tot een maximum bedrag van 400 euro.

Het college heeft toegezegd om op zeer korte termijn met Menzis onderhandelingen te starten over het Garant Noord pakket 3/pakket compleet inclusief herverzekering eigen risico zodat inwoners niet door financiële problemen verstoken blijven van de nodige hulp en medicatie? Immers voorkomen is beter dan genezen?

Synergon

Nadat personeelsleden die werkzaam waren in het Groen vervangen zijn door SP-schapen, het personeel van het openbaar toilet is wegbezuinigd, de gemeente niet genoeg werkzaamheden van Synergon afneemt, heeft men besloten om ook nog maar de afdeling metaal, helaas zonder een gedegen onderbouwing, te sluiten.

Ja... er wordt geroepen dat de verliezen te hoog zijn maar tot op heden heeft de VCP hier geen berekening van gezien!

De VCP-fractie stelt voor om beter naar de zeer grote tussenlaag van vele managers te kijken en hier flink in te gaan snijden en tevens veel actiever rol te gaan vervullen in het binnenhalen van orders.

Tevens dient het weer een bedrijf te worden waar het voor bedoeld is. Voor inwoners met een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening) en niet als werk-leerbedrijf voor inwoners die verplicht tewerkgesteld worden binnen Synergon.

Blauwe Loper

De provincie en de gemeente Oldambt gaan gezamenlijk een brug bouwen. Een Blauwe Loper. Een peperdure loper en gezien het feit dat alle projecten in Oldambt duurder uitvallen dan begroot, ziet de VCP hier een dikke bui hangen.

Er is door de gemeente Oldambt een bedrag opzij gelegd voor deze loper bovenop de beschikbaar gestelde subsidie van 5 miljoen euro. Helaas gaat dit alles de VCP- fractie een brug te ver en is de VCP-fractie van mening dat deze Blauwe Loper er niet dient te komen. In deze tijden van extreme bezuinigingen kan dit geld op een betere wijze besteed worden.

Toerisme

Bakken met geld worden uitgegeven om toeristen te trekken naar Oldambt.

Honderden toeristen, die natuurlijk het mooie Oldambt zullen bezoeken, drinken een kopje koffie, kopen misschien wat kleding en dankzij de koffie willen ze ook wel eens naar een toilet. Helaas voor hun..... het openbare toilet wordt wegbezuinigd.

Een voordeeltje voor de gemeente van 75.000 euro maar ach..... wat zijn we gastvrij.

Afvalinzameling

Dat dit college in samenwerking met hun partijen het niet zo nauw neemt met de waarheid blijkt wel uit het feit dat men zonder blikken of blozen verkondigt dat de verhoging OZB (onroerende-zaakbelasting) gedeeltelijk gecompenseerd wordt voor de inwoners met de afvalstoffenheffing.

Even de feiten op een rij. In september was de meerderheid in deze raad voorstander van het zgn. Diftar-systeem (verschillende tarieven) onder de noemer: De vervuiler betaald.

In dit raadsvoorstel stond een standaardbedrag afvalstoffenheffing genoemd van ca. 165 euro voor 18 ledigingen. Wat lezen we nu in de begroting over 2015? Inderdaad een bedrag afvalstoffenheffing van 220 euro goed voor 11 ledigingen. Daarna mag men dik per lediging betalen. Hoezo goedkoper? Wie maakt wie nu wat wijs?

Duurzaamheidsprojecten/OZB

Een miljoen euro is er vrij gemaakt voor het paradepaardje van Partij voor het Noorden voor de aanschaf van o.a. zonnepanelen. Hoe zot kan het zijn.

Inwoners worden met een OZB verhoging geconfronteerd van 10% om reden dat de gemeente 1 miljoen extra aan financiële middelen wil genereren en er wordt geïnvesteerd voor 1 miljoen euro in zonnepanelen.

De VCP stelt voor om de post zonnepanelen uit de begroting te schrappen met als gevolg dat de OZB niet verhoogd zal hoeven worden met 10% maar met de landelijke indexering die rond de 2% ligt.

Reclamebelasting en uitbreiding precarioheffing

Beurzen worden druk bezocht door burgemeester Smit om meer bekendheid te geven aan de gemeente Oldambt en om ondernemers te trekken die zich in onze gemeente zouden kunnen vestigen.

Je zal maar ondernemer zijn en je erg graag in het Oldambt willen vestigen. Na de torenhoge OZB heffing zul je ook nog over de nodige financiële middelen moeten kunnen beschikken om aan de reclamebelasting en de precarioheffing te kunnen voldoen.

Immers de reclamebelasting zal al gauw een stijging van 300% of meer laten zien op jaarbasis en als je als ondernemer van deze schrik bekomen bent komt er nog een klapper... precarioheffingen, niet alleen voor je terras etc. maar ook nog eens voor de buizen en leidingen die in de grond liggen. Immers dat zal doorberekend worden.

De precarioheffing voor leidingen en buizen ligt landelijk op gemiddeld 2 euro 50 per meter per jaar. Een extra last voor een ondernemer in deze moeilijke tijden en zeker niet aantrekkelijk voor toekomstige bedrijven.

Asielzoekers (vluchtelingen)

Over de ruggen van mensen in nood wordt de begroting sluitend gemaakt met een te verwachten bedrag van 200.000 euro. De VCP vindt dit schandalig!

DE VCP WIJST DE OPVANG IN KAMPEN AF

Het is gebruikelijk om vluchtelingen in gevangenissen en kampen te huisvesten. De meer gebruikelijke termen zoals Aanmeldcentrum en Asielzoekerscentrum worden door de VCP niet gebruikt.

Het heeft geen zin de wantoestanden in de gevangenissen en de kampen voor vluchtelingen te verdoezelen middels het gebruik van eufemismen. De asielzoekerskampen hebben grote nadelen.

Als grote groepen mensen gedwongen worden bij elkaar te leven op een klein oppervlak is dat vragen om problemen.

Het komt in de asielzoekerskampen dan ook regelmatig tot geweldsuitbarstingen tussen asielzoekers (vluchtelingen) onderling. Ook buurten in de nabijheid van asielzoekerskampen ondervinden reële overlast.

Het huisvesten van vluchtelingen in asielzoekerskampen is niet bevorderlijk voor een goed samenleven van Nederlanders en vreemdelingen.

Gespreide opvang in gewone woningen verdient dus de voorkeur. Een aantal partijen verwachten voor de gemeente Oldambt een toenemende leegstand in de huursector. Als deze partijen gelijk krijgen is er in Oldambt dus aan een belangrijke voorwaarde voldaan om vluchtelingen in gewone huizen te laten wonen en over alle kernen te spreiden.

De heersende haat tegen vluchtelingen die onder de Nederlandse bevolking leeft komt niet zomaar uit de lucht vallen.

Grote delen van de Nederlandse bevolking worden tot op het bot uitgeknepen.

En de zweep gaat erover! Ze zullen werken tot hun 67e en nog langer. De gezondheidszorg functioneert slecht, het openbaar vervoer is een puinhoop, het onderwijs is ondermaats en ga zo nog maar even door.

Niet alleen wordt grote groepen mensen op deze manier onrecht aangedaan, misschien is het nog wel erger dat deze mensen van de overheid de boodschap krijgen dat ze er niet toe doen.

Zichzelf verrijkende bankiers krijgen een miljardenondersteuning.

De Nederlanders die in toenemende en uitzichtloze armoede moeten leven horen er niet bij.

En dan opeens, als er een asielzoekerskamp wordt geopend (altijd bij een buurt waar het armere deel van de bevolking woont, nooit in een voorname villawijk), ziet men dat de vluchtelingen de voorzieningen krijgen die aan de in armoede levende Nederlanders onthouden worden.

De uitkeringsgerechtigde die door de sociale dienst van zijn gemeente als een stuk vuil behandeld wordt, maakt mee dat vluchtelingen zonder allerlei vernederingen te moeten ondergaan aan een uitkering worden geholpen.

Behoorlijke rechtshulp is voor Nederlanders met weinig geld onbereikbaar, asielzoekers (vluchtelingen) krijgen advocaten die voor hen kosteloos oneindige procedures voeren.

Dat de gemiddelde asielzoeker (vluchteling) het helemaal niet zo goed heeft in de asielzoekerskampen, om nog maar te zwijgen van de gevangenissen waarin de mensen worden gestopt die zich als asielzoeker aanmelden, wordt daarbij snel over het hoofd gezien.

De haat ten aanzien van vluchtelingen wordt door meer factoren gevoed dan alleen armoede en onrecht in Nederland. Deze armoede en dit onrecht zijn echter wel de factoren waarop snel en effectief invloed kan worden uitgeoefend.

De VCP zal daarom het verband tussen armoede en onrecht in eigen land en de haat ten aanzien van vluchtelingen blijven benadrukken.

Voor zover mogelijk zal de partij er naar streven de jaloezie die de achteruit gestelde Nederlanders ten aanzien van vluchtelingen voelen terug te dringen, niet door de achteruitgestelde Nederlanders voor te houden dat ze niet jaloers moeten zijn, maar door de oorzaken van die jaloezie weg te nemen.

Het uitgangspunt is en blijft dat zowel arme Nederlanders als vluchtelingen slachtoffers zijn van hetzelfde politieke systeem: het niets en niemand ontziende kapitalisme.

Herindeling

Het herindelingsadvies laat weer alle kenmerken zien van een ondermaatse reclamecampagne.

Er wordt gegooid met termen als: goed voor de werkgelegenheid, versterking van bestuurskracht, burgers die constructief hebben meegedacht, een grote mate van robuustheid en meer van dat soort onzin.

Want onzin is het. Wie een moment bij dit soort termen blijft stilstaat, zal zich immers realiseren dat het inhoudelijk helemaal niks voorstelt.

En daar is maanden aan gewerkt. Onvoorstelbaar. Een gemeenteraad die met de voorstellen akkoord gaat en daarmee de gemeenschap van het hele Oldambt voor de komende jaren met een hoop ellende opzadelt, kan met geen mogelijkheid serieus worden genomen.

Geen enkel van de bestaande problemen in het Oldambt zal door een gemeentelijke herindeling ook maar voor een millimeter worden opgelost. Integendeel, er zullen alleen nog meer problemen bij komen.

De VCP wijst het herindelingadvies, zoals u allen wel bekend zal zijn, af.

Beheer en realisatie

Het blijkt dat er nog steeds gebieden binnen Oldambt zijn die niet bekabeld zijn. De zogenaamde "onrendabele" gebieden.

De VCP fractie wil er bij uw college op aandringen om in onderhandeling te gaan met kabelbedrijven om er voor te zorgen dat ook deze gebieden zo snel mogelijk bekabeld worden. Het kan toch niet zo zijn dat in deze digitale wereld inwoners van onze gemeente verstoken blijven van een slechte verbinding via internet. Dat is uit de tijd.


Dank u.

Het zal u niet verbazen dat de VCP deze begroting afwijst.


 

Tweeten

Home