Verenigde Communistische Partij
Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Speech Engel Modderman tijdens PPR

Op 19 september 2013 vond te Nijmegen in 'De Klinker' een bijeenkomst plaats van het Politiek Platform Radikalen met als thema Prinsjesdag.

Hieronder de integrale tekst van de speech van Engel Modderman, fractievoorzitter van de Verenigde Communistische Partij te Oldambt.

Kameraden!
Zo beginnen wij een speech dames en heren. Dat zijn wij nu eenmaal gewend. Waarom dat zo is zal ik u straks uitleggen.

We hebben het weer gehad. Prinsjesdag 2013. De troonrede uitgesproken door een man die in een nest van veroveraars en heersers geboren is. Met die familie zijn wij nu bijna 200 jaar opgescheept. Een situatie waar wij als communisten van gruwen. Kapitalistische propaganda betaald met het geld van de burgers. Er is geen enkele logische reden om de monarchie niet gisteren op te heffen. Het in stand houden van de monarchie is een belediging voor de democratie en getuigt van minachting voor de burgers.

Het enige nut van het aanhouden van dit Koningshuis is het in stand houden van verderfelijk nationalisme. Ook wel bekend als "Oranjegevoel". Overdreven nationalisme, beste kameraden, leidt onherroepelijk tot oorlog. Het was nota bene Francois Mitterand, oud president van Frankrijk, die daar herhaaldelijk voor waarschuwde. Kijken wij nu naar Frankrijk dan zien wij het nationalisme uit de hand lopen onder aanvoering van Front National. Ook in andere landen die lid zijn van Europese Unie zijn het goede tijden voor dit gevaarlijke nationalisme. Voor ons, communisten die internationale solidariteit nog altijd heel hoog in het vaandel hebben staan, is nationalisme een gruwel. Weg met de monarchie! Weg met die peperdure en bespottelijke poppenkast!

De miljoenennota, kameraden

De begroting van dit neoliberale kapitalistische kabinet kan ik in één woord samenvatten. Armoede.
- Armoede voor de arbeiders, werklozen, bijstanders, zieken, chronisch zieken, ouderen, kleine zelfstandigen, vluchtelingen,   allochtonen en amateurvoetballers.
- Armoede als het gaat om visie, inspiratie, vernieuwing, moed en standvastigheid.
- Armoede van taal en presentatie.
- Armoede van geest en souplesse.

Maar, kameraden, er is ook rijkdom te ontdekken. Het beleid van dit rechtse kabinet is rijk aan leugens, fraudezaken, verraad in vele verschijningen, afbraak van de rechtsstaat, gebrek aan inlevingsvermogen en lafheid.

Een dag vóór Prinsjesdag werd bekendgemaakt dat er sprake is van een levensgevaarlijke verslaving. Zo gevaarlijk, dat de overheid wel móet ingrijpen. De sociaaldemocraten pleiten voor een suikertaks. Van suiker ga je namelijk dood en dat willen de sociaaldemocraten voorkomen. Waarom? Om ons langer dan we willen getuige te laten zijn van het klassenverraad van de sociaaldemocraten? Het klassenverraad, het slippen dragen, dat al decennia plaatsvindt? Kameraden, zie hier de visie van een regeringspartij. De suikertaks. Alsof er helemaal niets anders is om je druk om te maken.

Dit kabinet is zelf verslaafd. Uit de miljoenennota blijkt dat het kabinet verslaafd is aan de 3% norm, een norm die niet haalbaar is en volgens dit kabinet alleen benaderd zou kunnen worden door lasten te verzwaren. Lasten verzwaren onder het mom van bezuinigen, want het geld is op. De staatskas is leeg en eigenlijk is dat de schuld van de burgers. Die consumeren niet of nauwelijks. De burgers zijn klaar met consumeren. De burgers hebben zich sinds 1980 suf geconsumeerd. Met geleend geld. Dat was het neoliberalisme. Burgers moesten spullen kopen die ze eigenlijk niet nodig hadden. En kopen deden ze. Met geleend geld. Geld van Ome Dirk, die geen strobreed in de weg werd gelegd om zijn misdadige woekerpraktijken uit te voeren met in zijn kielzog alle "respectabele" banken. Dat dat helemaal mis moest gaan werd door achtereenvolgende kabinetten van verschillend pluimage verdoezeld. Het moment van nu, de diepe crisis waarvan gesproken wordt, is dáár het gevolg van. Dat kon niet uitblijven. Gebakken peren kameraden, daar zitten de burgers nu mee.

Kameraden, het kabinet is dit met mij eens. Wij hebben te lang op de pof en op te grote voet geleefd. Daar moet ooit een einde aan komen en daar zijn maatregelen voor nodig. Maatregelen en visie. Deze begroting van dit kabinet is van beide niets. De maatregelen die worden voorgesteld treffen precies de verkeerde mensen, de mensen die al helemaal uitgekleed zijn. Grote bedrijven, multinationals, miljonairs, financiële instellingen, maar ook de zorgindustrie en de overheid zelf, worden niet of nauwelijks getroffen door ingrijpende maatregelen. Het is geknutsel in de marge mede als gevolg van de bemoeienissen van invloedrijke lobbyisten.

We hebben een NOS-debat gezien dat een herhaling was van de "verkiezingsdebatten" van ruim een jaar geleden. Elke politieke partij, ook de oppositiepartijen, willen de economie tot leven wekken door middel van consumptie en kredietverstrekking. Als het over enkele jaren al wat beter voor iedereen zal worden, kunnen we er vergif op innemen dat rond 2020 de rapen opnieuw gaar zullen zijn.

De begroting staat bol van kleine maatregelen, waarvan de meeste in de hoop dat die hun uitwerking niet zullen missen. Meer consumptie, meer schulden en meer levensgeluk voor iedereen.

Van mediagenieke economen moeten we het ook al niet hebben. Die maken misbruik van hun duurbetaalde studie door elkaar voortdurend tegen te spreken en te bestrijden. Bij dit kabinet, kameraden, maakt dat ook helemaal niks uit. Dit kabinet luistert naar niemand en zeker niet naar economen.

Er is een staatsschuld. Ik geloof dat dat 11 miljard is, maar dat bedrag wordt nauwelijks genoemd. Elk uur van de dag worden we gewaarschuwd voor de staatsschuld van 11 miljard. Wat een enorme ramp het zou zijn wanneer de rente iets zou stijgen. En dat het dan onze schuld is wanneer die ramp zich zou voltrekken. Het geld is op, dus kopen we straaljagers. Het geld is op, dus breken we de verzorgingsstaat af, het geld is op, kameraden, dus we asfalteren het hele land. Het geld is op. Dat gaan we de komende tijd nog heel vaak horen.

Deze miljoenennota is niet meer dan het volgende deel van het stripverhaal dat 'Nederland naar de kloten' heet.

Wat mij betreft vertrouwen de consumenten voor de verandering eens op hun eigen verstand. Wat mij betreft heeft vrijwel iedereen wel genoeg auto's, flatscreens, computerspullen en elektrische huishoudelijke ondersteuning. Wat mij betreft is al dat bezit, dat in feite het bezit van banken is, wel eens genoeg.

Van nivelleren is geen enkele sprake en minima die € 100,- krijgen om het leed te verzachten, zullen niet van blijdschap juichend door de straten trekken.

Het ontbreekt dit kabinet aan moed, kameraden. De moed om misdadige stelsels als die van de Zorg en de financiële markten tot op de grond af te breken en opnieuw op te bouwen. Al was het alleen maar om omvangrijk misbruik en omvangrijke fraudes voor eens en voor altijd uit te bannen.

Het volledig afschaffen van hypotheeksubsidies zou een enorme besparing opleveren. Het geld dat daarmee vrijkomt is meer dan voldoende om de verzorgingsstaat waarvoor door ons en onze voorouders keihard gevochten is, in stand te houden en te verbeteren. Aan een participatiestaat, een samenleving van "val maar allemaal dood", kameraden, hebben de burgers niets. Het zal hun bestaan uitzichtloos maken en hun dagen zullen helemaal gevuld zijn met wanhoop en ziekmakende stress.

De troonrede bevatte voor mij nauwelijks iets nieuws. Het was oude kapitalistische wijn in neoliberale zakken.

De communisten van de VCP

Kameraden, dames en heren, de beginselen van de VCP beginnen met deze woorden:

De Verenigde Communistische Partij baseert zich op het wetenschappelijk socialisme zoals dat door Marx, Engels en Lenin is ontwikkeld.
Het communisme is de laatste decennia in diskrediet geraakt. In een niet aflatende stroom beschuldigingen en verdachtmakingen trachten de aanhangers van de vrije marktideologie communisme op één lijn te plaatsen met fascisme en nationaalsocialisme. Men gaat er aan voorbij dat fascisme en nationaalsocialisme ongelijkheid, uitbuiting en geweld legitimeren en zelfs verheerlijken en zich daarmee bestempelen tot criminele ideologieën.
Ook al is een begrip als klassenstrijd in het wetenschappelijk socialisme van wezenlijk belang, dat houdt niet in dat mensen bij voorbaat zouden worden uitgesloten. Ook de klassieke klassenvijand heeft recht op een menswaardig bestaan.

En zo gaat het verder. Ik bespaar u het hele referaat. Belangrijk is dat wij, de communisten van nu, dagelijks druk zijn met het bestrijden van ongelijkheid, uitbuiting en geweld. Daar hoort een harde strijd tegen racisme en fascisme bij. Bovendien staat internationale solidariteit nog steeds heel hoog in ons vaandel.
Wij zijn er voor iedereen, wij weigeren iemand uit te sluiten. Wij bestrijden het kapitalisme in al zijn verschijningsvormen en de uitwassen daarvan. Het juk van het neoliberalisme waaronder miljoenen mensen over de hele wereld zuchten, bestrijden wij in woord en daad. Er is van alles genoeg voor iedereen en dat alles willen wij eerlijk verdeeld zien. Dat is ons uitgangspunt, dat is het doel van onze strijd, kameraden, en deze strijd voeren wij samen met al onze kameraden. Als daar uiteindelijk een revolutie voor nodig is, dan gaan wij die niet op voorhand uit de weg.
Tot slot meld ik u dat wij van mening zijn dat de monarchie en de NAVO onmiddellijk moeten worden afgeschaft.

 

Tweet