Verenigde Communistische Partij
Oldambt
Emmastraat 3
9671 AP Winschoten
Telefoon: 0597 672961


Verklaring van de Verenigde Communistische Partij


Winschoten, 10 juni 2015


VLUCHTELINGENPROBLEMATIEK

Aan vluchtelingen wordt erg veel geld verdiend, niet alleen door mensensmokkelaars, maar ook door zogenaamde bonafide zakenlui. Handelaren en speculanten in onroerend goed vullen op grote schaal hun zakken middels transacties met het COA. Ook al is deze gang van zaken op basis van de huidige Nederlandse wetgeving nog zo legaal, de VCP vindt het onethisch en wijst het daarom krachtig van de hand.

Bij veel gemeentebestuurders is een tendens te bespeuren om een graantje mee te pikken op het gebied van vluchtelingenproblematiek. Immers, bij het vaststellen van de plaats waarop een eventueel nieuw asielzoekerkamp moet worden gevestigd, spelen financiële motieven de grootste rol. Voor hoeveel kan de gemeente de betreffende grond aankopen en voor hoeveel kan er vervolgens worden doorverkocht aan het COA, dat is de enige vraag waar de gemeentebestuurders zich mee bezighouden. Andere aspecten komen niet of nauwelijks aan bod.

De VCP staat een andere benadering voor. In deze nota worden enkele uitgangspunten geformuleerd, die het optreden van de partij ter zake van de vluchtelingenproblematiek in de gemeente zullen gaan bepalen.

-1-
DE VCP DOET NIET MEE AAN HET GROTE ZWIJGEN

De Nederlandse bevolking staat in grote meerderheid afwijzend ten aanzien van vluchtelingen. De eerste politieke partij die deze afwijzende houding van deze grote groep Nederlanders als verkiezingsonderwerp gebruikt, zal verzekerd zijn van stemmenwinst. Echter dwingende, door het internationaal recht opgelegde bepalingen(onder andere het Vluchtelingen verdrag van 1951 en Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden) staan dit in de weg. Vandaar dat de gevestigde partijen zijn overeengekomen de vluchtelingenproblematiek niet tot verkiezingsonderwerp te maken. Nu is daar de PVV, overigens klaar om buiten de grenzen toch nog de nodige primitieve agressie richting buitenlanders te uiten. De stemmenwinst van de PVV van de laatste verkiezingen is grotendeels daaraan te danken.

De VCP is van mening dat vluchtelingenproblematiek in al zijn aspecten bespreekbaar moet zijn.

-2-
DE VCP ZAL DE HAAT TEGEN VLUCHTELINGEN IN ZIJN CONTEXT PLAATSEN

De heersende haat tegen vluchtelingen komt niet zomaar uit de lucht vallen. Grote delen van de Nederlandse bevolking zijn sinds de komst van kabinet Rutte/Samsom tot op het bot uitgeknepen. De gezondheidszorg functioneert niet meer, het openbaar vervoer is een puinhoop, het onderwijs is ondermaats en ga zo nog maar even door. Niet alleen wordt grote groepen mensen op deze manier onrecht gedaan, misschien is het nog wel erger dat deze mensen van de overheid de boodschap krijgen dat ze er niet toe doen. Premier Rutte weet tijdens Prinsjesdag nooit anders te vertellen dan dat het zo goed gaat met het land. De Nederlanders die in toenemende en uitzichtloze armoede moeten leven horen er blijkbaar niet bij. En dan opeens, als er een asielzoekerkamp wordt geopend, ziet men dat de vluchtelingen de voorzieningen krijgen die aan de in armoede levende Nederlanders onthouden worden. De Nederlanders die in toenemende mate in een uitzichtloze armoede moeten leven horen er niet bij. De uitkeringsgerechtigde die door de sociale dienst aan steeds meer regelgeving en verplichtingen om werk te zoeken wordt gebonden, ook al zijn ze door het UWV afgekeurd en daarna afgeschoven naar deze uitkeringsinstantie, ziet dat vluchtelingen met een status eenvoudig aan een uitkering worden geholpen. Behoorlijke rechtshulp is voor Nederlanders met weinig geld onbereikbaar, asielzoekers krijgen advocaten die voor hen kosteloos oneindige procedures voeren. Dat de gemiddelde asielzoeker het helemaal niet zo goed heeft in de asielzoekerkampen, om nog maar te zwijgen van de gevangenissen waarin de mensen worden gestopt die zich als asielzoeker aanmelden, wordt daarbij snel over het hoofd gezien.

De huidige antipathie tegen vluchtelingen is niet nieuw dit heeft zo zijn redenen. De gezondheidszorg functioneert slecht, te hoge huren, te hoge energielasten, eigen bijdrage ziekenfonds, het openbaar vervoer is een puinhoop en ook het onderwijs is ondermaats. Niet alleen wordt aan groepen mensen onrecht aangedaan het is erger dat deze mensen van de overheid de boodschap krijgen dat ze er niet toe doen.

De haat ten aanzien van vluchtelingen wordt door meer factoren gevoed dan alleen armoede en onrecht in Nederland. Deze armoede en dit onrecht zijn echter wel de factoren waarop snel en effectief invloed kan worden uitgeoefend. De VCP zal daarom het verband tussen armoede en onrecht in eigen land en de haat ten aanzien van vluchtelingen blijven benadrukken. Voor zover mogelijk zal de partij er naar streven de jaloezie die de achteruit gestelde Nederlanders ten aanzien van vluchtelingen voelen terug te dringen, niet door de achteruit gestelde Nederlanders voor te houden dat ze niet jaloers moeten zijn, maar door de oorzaken van die jaloezie weg te nemen.

Uitgangspunt blijft verder dat zowel arme Nederlanders als vluchtelingen slachtoffers zijn van hetzelfde politieke systeem: het niets en niemand ontziende kapitalisme. De VCP zal het "proletariërs aller landen verenigt u" in de relatie Nederlanders-vluchtelingen in de praktijk brengen.

-3-
DE VCP ZIET HET BUITENLANDS BELEID VAN DE NEDERLANDSE REGERING ALS GROOTSTE OORZAAK

De VCP stelt zich op het standpunt dat grote en plotselinge migraties, zeker voor de korte termijn, altijd problemen zullen opleveren. Voor zover mogelijk zullen deze migraties dan ook voorkomen moeten worden.
De buitenlandse politiek van de Nederlandse regering wakkert grootschalig migraties echter aan. Er is nooit stelling genomen tegen de politiek van de VS, een van de grootste roversstaten die in de menselijke geschiedenis bestaan. Integendeel, Nederland is een van de trouwste bondgenoten van de VS. Overal ter wereld waar rotzooi is, heeft de VS een vinger in de pap. En vluchtelingen komen vooral uit gebieden waar rotzooi is. Joegoslavië, waar de mensen in een socialistisch systeem met elkaar in vrede leefden, was na de dood van Tito door de VS eerst middels IMF-eisen en later door regelrechte NAVO-terreur in een hel veranderd. (Overigens heeft Duitsland bij dit alles zichzelf laten zien als een steeds geduchtere concurrent van de VS). Nederland deed bij dit alles vrolijk mee. Ook de Nederlandse luchtmacht heeft bombardementen op Joegoslavië uitgevoerd. Moet datzelfde Nederland die daarvoor verantwoordelijk is zich dan beklagen over de vluchtelingen die vanuit de Balkan naar Nederland komen? Irak is een ander voorbeeld. De mensen hebben daar geen leven. Het land is tijdens de Golfoorlog opzettelijk bijna overal vergiftigd met verarmd uranium. Wie zal het dan verbazen dat verreweg de meeste vluchtelingen uit Irak, Syrië, Libië komen? Ook komen er veel vluchtelingen uit Afrika. De Afrikaanse staten zijn sinds de CIA-moord op Loemoemba in de zestiger jaren geen moment vrij geweest van het gekonkel en gechicaneer van de VS. Het gevolg: staatsgrepen, dictaturen, burgeroorlogen, hongersnoden en genociden. Geen wonder dat de mensen daar weg willen. De lijst van oorlogs- en onrustgebieden is eindeloos.

De VCP is zich ervan bewust dat de Nederlandse regering deze imperialistisch politiek van de VS niet in de weg treedt vanwege eigenbelang. Het Nederlandse bedrijfsleven verdient goed aan de huidige chaos in de wereld. De VCP stelt zich wel op het standpunt dat een van de gevolgen van imperialistische politiek, het vluchtelingenprobleem, niet afgewenteld zou moeten worden op de schouders van degenen die het probleem niet hebben veroorzaakt. De gemiddelde inwoner van een gemeente heeft er geen belang bij dat de oorlogshitsers van de NAVO hun bommenwerpers naar alle delen van de wereld dirigeren om daar onschuldige mensen het leven onmogelijk te maken. Maar de gemiddelde inwoner van een gemeente betaalt wel de prijs in de vorm van een asielzoekerkamp in de gemeente.

Het vluchtelingenprobleem dient in zijn kern te worden aangepakt. Zolang de imperialistische uitbuiting door gaat, zo lang zullen er ook vluchtelingen naar Nederland komen. De VCP gaat er niet van uit dat er op dit terrein snel veranderingen zullen plaatsvinden. Het is helaas zo dat er pas een einde komt aan het imperialisme als de getroffen volkeren bereid en in staat zijn hun uitbuiters met geweld van hun grondgebied te trappen. De rol van een gemeente is hierin uiteraard zeer beperkt

-4-
DE VCP VERWERPT HET ONDERSCHEID IN POLITIEKE EN ECONOMISCHE VLUCHTELINGEN

De meeste vluchtelingen, dat volgt eigenlijk al uit het voorgaande, verlaten hun land niet omdat ze daar politiek actief waren. Mensen willen massaal naar West-Europa omdat de economie in hun eigen land door het beleid van de VS en consorten verwoest is. Er is overigens een categorie vluchtelingen die er zo slecht aan toe is dat ze Europa niet eens halen. Bijna ieder Afrikaans land heeft vluchtelingenkampen waar mensen uit naburige landen al jaren lang zitten te verkommeren. Daar heerst alleen nog maar apathie.
De vluchtelingen die Europa wel halen zijn over het algemeen beter opgeleid, hebben nog wel geld genoeg om mensensmokkelaars te betalen en in ieder geval beschikken ze over voldoende energie om alle risico's die ze lopen aan te kunnen. De VCP ziet geen reden om deze mensen anders te behandelen dan de mensen die vluchten omdat ze wel politiek actief waren in hun land van herkomst. In feite zijn deze mensen ongewild slachtoffer. Iemand die vervolgd wordt vanwege politieke activiteiten heeft toch meestal zelf gekozen voor een politiek standpunt dat hem/haar in de problemen kan brengen. De VCP-leden zijn zich daar als geen ander van bewust.

Er is maar één categorie asielzoekers die bij binnenkomst meteen gedetineerd moet worden om vervolgens te worden overgedragen aan de autoriteiten van het land van herkomst. Dat betreft dan mensen die hun land ontvlucht zijn om op die wijze te ontkomen aan een terechte strafrechtelijke veroordeling.

-5-
DE VCP WIJST DE OPVANG IN KAMPEN AF

Het is gebruikelijk om vluchtelingen in gevangenissen en kampen te huisvesten. De meer gebruikelijke termen zoals Aanmeldcentrum en Asielzoekerscentrum worden door de VCP niet gebruikt. Het heeft geen zin de wantoestanden in de gevangenissen en de kampen voor vluchtelingen te verdoezelen middels het gebruik van eufemismen. De asielzoekerkampen hebben grote nadelen. Als grote groepen mensen gedwongen worden bij elkaar te leven op een klein oppervlak is dat vragen om problemen. Het komt in de asielzoekerkampen dan ook regelmatig tot geweldsuitbarstingen tussen asielzoekers onderling. Ook buurten in de nabijheid van asielzoekerkampen ondervinden reële overlast. Het huisvesten van vluchtelingen in asielzoekerkampen is niet bevorderlijk voor een goed samenleven van Nederlanders en vreemdelingen. Gespreide opvang in gewone woningen verdient dus de voorkeur. De VCP zal in de gemeenteraad dan ook tegen de komst van een asielzoekerkamp in de gemeente stemmen.


VCP Juni 2015

Namens deze, Engel Modderman.

 

 

 

Tweet